Duygu Yaşar Şirin1, İbrahim Yılmaz2, Mehmet İsyar3, Kadir Öznam4, Mahir Mahiroğulları5

1Department of Biology, Namık Kemal University, Faculty of Arts and Science, Tekirdağ, Turkey
2Department of Medical Pharmacology, İstanbul Medipol University School of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Orthopaedic and Traumatology, Acıbadem Hospitals Group, İstanbul, Turkey
4Department of Orthopaedic and Traumatology, İstanbul Medipol University School of Medicine, İstanbul, Turkey
5Department of Orthopaedic and Traumatology, Memorial Health Group, İstanbul, Turkey

Keywords: Eşkültür teknikleri; hidrojel; trombositten zengin plazma; evreye özgü embriyonik antijenler.

Abstract

ÖZ Amaç: Bu çalışmada trombositten zengin plazma (TZP) içeriğindeki lökosit konsantrasyonunun ve TZP’nin ilaç taşıyıcı sistem kullanılarak uygulanmasının in vitro koşullarda kondrosit proliferasyonu üzerine olası etkileri araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Medikal veya konservatif tedaviye yanıt vermemiş ve total diz artroplastisi geçirmiş dokuz erkek hastanın (ort. yaş 65 yıl; dağılım 49-81 yıl) kanı iki formülasyon hazırlamak üzere kullanıldı: Düşük konsantrasyon lökositli TZP (2000-4000 lökosit/µL) saf TZP (S-TZP) olarak, yüksek konsantrasyon lökositli TZP (9000-11000 lökosit/µL) ise lökositten zengin TZP (L-TZP) olarak belirlendi. Numuneler kontrol grubu (grup 1), direkt S-TZP uygulanan kondrosit kültürleri (grup 2), direkt L-TZP uygulanan kondrosit kültürleri (grup 3), S-TZP uygulanan hidrojel ile kültürlenen kondrositler (grup 4) ve L-TZP uygulanan hidrojel ile kültürlenen kondrositler (grup 5) olmak üzere beş gruba ayrıldı. Tüm gruplarda hücre morfolojisi, canlılık ve proliferasyon bir prekondrosit belirteci olan evreye özgü embriyonik antijen 1’in (SSEA-1) ifadesi ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Maksimum hücre proliferasyonu ve SSEA-1 ifadesi grup 4’te gerçekleşti; SSEA-1 ifadesi ve hücre proliferasyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardı.
Sonuç: Çalışmamız TZP’nin lökosit konsantrasyonunun ve hidrojel gibi taşıyıcı sistemlerin önemini ve taşıyıcı sistem ile uygulanan L-TZP’nin kıkırdak hasarının tedavisinde TZP’nin konvansiyonel uygulamalarından daha etkin olduğunu gösterdi.