Gökhan Bülent Sever1, Cenk Cankuş2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Sani Konukoğlu Private Hospital, Gaziantep, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Sanko University School of Medicine, Gaziantep, Turkey

Keywords: Uzun dönem sonuçlar, revizyon oranları, unikompartmental diz artroplastisi.

Abstract

unikompartmental diz artroplastisi (UDA)’nin uzun dönem klinik sonuçları, komplikasyonları ve sağkalım oranları araştırıldı ve bulgular UDA ve total diz artroplastisi (TDA)’nin literatürde bildirilen sonuçları ile karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmada Mayıs 2007-Ağustos 2013 tarihleri arasında Oxford medial UDA uygulanan 115 hastanın (16 erkek, 99 kadın; ort. yaş 65.5±8.3 yıl; dağılım, 50-88 yıl) 133 dizi ortalama 126 ay takip edildi. Protez komplikasyonları ve revizyonları değerlendirildi. İmplant sağkalımını değerlendirmek için Kaplan-Meier yöntemi kullanılırken son fonksiyonel sonuçları belirlemek için Diz Derneği, Fonksiyonel Diz Derneği ve görsel analog ölçeği skorları kullanıldı.
Bulgular: Toplam 29 protez komplikasyonu (toplam hastaların %21.6'sı) gözlendi ve en yaygın olanı 17 dizde (%12.6) görülen insert çıkığıydı. Tüm bu hastalara revizyon cerrahisi yapıldı. Insert replasman cerrahisi uygulanan 17 hastadan sekizinde t akipte i nsert stabil i ken, dokuzunda tekrar insert çıkığı gelişti. Toplamda 21 hastaya (%15.6) revizyon cerrahisi yapıldı. Komplikasyon olmayan hastaların son takip fonksiyonel diz skorlarında ameliyat öncesi skorlara göre istatistiksel olarak anlamlı iyileşme vardı.
Sonuç: Bulgularımıza göre, Oxford medial UDA'nın literatürde bildirilen TDA sonuçlarına göre yeniden ameliyat ve erken aseptik revizyon oranları yüksek olmakla beraber fonksiyonel sonuçlar revizyonu olmayan hastalar için tatmin edici idi.