Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 3 • 2019: 309-315
« Go Back
Talus localized osteochondromas: Treatment management and mid-term outcomes - Case series
Talus yerleşimli osteokondromlar: Tedavi yönetimi ve orta dönem sonuçlar - Olgu serileri

Recep Öztürk1, İsmail Burak Atalay1, Ali Ekber Yapar1, Galip Beltir1, Şefik Murat Arıkan2, Bedii Şafak Güngör1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Objectives: This study aims to define the demographic and clinical findings of patients with talus localized osteochondroma, to present treatment management and mid-term results.
Patients and methods: The study included 10 patients (4 males, 6 females; mean age 31.9+19.5 years; range, 11 to 70 years) with osteochondroma of the talus who were admitted to our center between January 2008 and December 2015. Clinical findings, treatment methods, and clinical outcomes were retrospectively evaluated. All patients were followed-up for at least two years.
Results: The most frequent localization was anterior of the talus (70%, n=7). The mean tumor size was 2.4±1.4 cm (range, 1-5 cm). When the relationship between tumor diameter and age was analyzed, no statistically significant correlation was detected (p=0.973). Besides, no statistically significant difference was found between the genders in terms of tumor diameters (p=0.584). The most common symptoms were pain, swelling, and restricted movements. The mean duration of postoperative follow-up was 48.1±27.7 months (range, 24-114 months). All patients underwent complete surgical excision. None of the patients developed recurrence or complication related to the treatment of osteochondroma.
Conclusion: Talus localized osteochondromas are often symptomatic and more common in adults. Also, they are more common in females. The ideal treatment approach is resection of the tumor. When rigorous surgical excision is performed, recurrence rates are low with satisfactory outcomes.

Key words: Exostosis, osteochondroma, talus.

Amaç: Bu çalışmada, talus yerleşimli osteokondromu olan hastaların demografik ve klinik bulguları tanımlandı, tedavi yönetimi ve orta dönem sonuçları sunuldu.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya Ocak 2008 ve Aralık 2015 tarihleri arasında merkezimize kabul edilen talus osteokondromlu 10 hasta (4 erkek, 6 kadın; ort. yaş 31.9+19.5 y ıl; d ağılım, 1 1-70 y ıl) d ahil e dildi. K linik bulgular, tedavi yöntemleri ve klinik sonuçlar retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastalar en az iki yıl takip edildi.
Bulgular: En sık yerleşim yeri talus anteriyoru idi (%70, n=7). Ortalama tümör boyutu 2.4±1.4 cm (dağılım, 1-5 cm) idi. Tümör çapı ile yaş arasındaki ilişki incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p=0.973). Ayrıca, cinsiyetler arasında tümör çapları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p=0.584). En yaygın semptomlar ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı idi. Ameliyat sonrası ortalama takip süresi 48.1±27.7 ay (dağılım, 24-114 ay) idi. Tüm hastalara total cerrahi eksizyon yapıldı. Hiçbir hastada nüks veya osteokondrom tedavisi ile ilgili komplikasyon gelişmedi.
Sonuç: Talus yerleşimli osteokondromlar genellikle semptomatiktir ve erişkinlerde daha yaygındır. Ayrıca, kadınlarda daha yaygındır. İdeal tedavi yaklaşımı tümörün rezeksiyonudur. Titiz cerrahi eksizyon uygulandığında, nüks oranları tatmin edici sonuçlarla düşüktür.

Anahtar kelimeler: Egzositoz, osteokondrom, talus.

Öztürk R, Atalay İ B, Yapar A E, Beltir G, Arıkan Ş M, Güngör B Ş. Talus localized osteochondromas: Treatment management and mid-term outcomes - Case series. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(3):309-315