Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 3 • 2019: 301-308
« Go Back
Biomechanical comparison of a new handy tension band with malleolar screw, bicortical screw and conventional tension band for the fixation of transverse medial malleolar fractures
Transvers medial malleolar kırıklarının sabitlenmesinde yeni kullanışlı bir gergi bandının malleolar vida, bikortikal vida ve geleneksel gergi bandı ile biyomekanik karşılaştırması

Tolgahan Kuru1, Fuat Akpınar2, Cengiz Işık3, Recai Özkılıç4, Serdar İpek5, İbrahim Mutlu6, Hasan Kızılay7
1Department of Orthopedics and Traumatology, Onsekiz Mart University Medical Faculty, Çanakkale, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medeniyet University Medical Faculty, İstanbul, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Abant İzzet Baysal University Medical Faculty, Bolu, Turkey

4Department of Orthopedics and Traumatology, Düzce Atatürk State Hospital, Düzce, Turkey

5Department of Orthopedics and Traumatology, Aksaray University Training and Research Hospital, Aksaray, Turkey

6Department of Biomedical Engineering, Kocaeli University Technology Faculty, Kocaeli, Turkey

7Department of Orthopedics and Traumatology, Gerede State Hospital, Bolu, Turkey

Objectives: This study aims to compare the biomechanical features of a new handy tension band with the malleolar screw, bicortical screw and conventional tension band for the fixation of transverse medial malleolar fractures. Materials and methods: This study used 20 Kirschner wires, five cerclage wires, six double-hole U pins, six cortical screws, six malleolar screws, three malleolar clamps and one osteotomy set. A total of 24 tibias of two-year-old cows were obtained and stripped from soft tissue. Each tibia was cut with an electric saw at 15 cm proximal to the tibiotalar joint surface and the proximal tibia sections were discarded. A transverse fracture line was created with an osteotome on the medial malleolus. The tibias were separated into four groups with six tibias in each group. The distal tibia medial malleolar transverse fragments were fixed under guidance of fluoroscopy with the malleolar screw, bicortical screw, conventional tension band and the new handy tension band.
Results: In the application of both transverse and axial force, the new handy tension band resisted higher forces in respect of catastrophic damage force being more resistant compared to the bicortical screw, malleolar screw, and conventional tension band. However, in respect of the 2 mm displacement force of the forces applied in the axial and transverse sections, no difference was determined between the handy tension band and the other three implants.
Conclusion: The new handy tension band seems to be more successful when biomechanically compared with the other implants.

Key words: Bicortical screw, biomechanics, medial malleolar fracture, tension band.

Amaç: Bu çalışmada, transvers medial malleolar kırıklarının sabitlenmesinde yeni kullanışlı bir gergi bandının biyomekanik özellikleri malleolar vida, bikortikal vida ve geleneksel gergi bandı ile karşılaştırıldı. Gereç ve yöntemler: Çalışmada 20 Kirschner teli, beş serklaj teli, altı çift delikli U pin, altı kortikal vida, altı malleolar vida, üç malleolar klemp ve bir osteotomi seti kullanıldı. İki yaşında sığırların toplam 24 tibiası elde edilerek yumuşak dokudan sıyrıldı. Her tibia elektrikli bir testere ile tibiotalar eklem yüzeyinin 15 cm proksimalinde kesildi ve proksimal tibia bölümleri atıldı. Medial malleolus üzerinde osteotom ile transvers bir kırık hattı oluşturuldu. Tibialar her grupta altı tibia olmak üzere dört gruba ayrıldı. Distal tibia medial malleolar transvers fragmanları floroskopi kılavuzluğunda malleolar vida, bikortikal vida, geleneksel gergi bandı ve yeni kullanışlı gergi bandı ile sabitlendi.
Bulgular: Hem transvers hem de aksiyel kuvvet uygulamasında, yeni kullanışlı gergi bandı katastrofik hasar kuvveti açısından daha yüksek kuvvetlere direnç göstermiş olup bikortikal vida, malleolar vida ve geleneksel gergi bandına kıyasla daha dirençliydi. Ancak aksiyel ve transvers kesitlere uygulanan kuvvetlerin 2 mm deplasman kuvveti açısından yeni kullanışlı gergi bandı ve diğer üç implant arasında farklılık saptanmadı.
Sonuç: Yeni kullanışlı gergi bandı diğer implantlarla biyomekanik olarak karşılaştırıldığında daha başarılı görünmektedir.

Anahtar kelimeler: Bikortikal vida, biyomekanik, medial malleolar kırık, gergi bandı.

Kuru T, Akpınar F, Işık C, Özkılıç R, İpek S, Mutlu İ, Kızılay H. Biomechanical comparison of a new handy tension band with malleolar screw, bicortical screw and conventional tension band for the fixation of transverse medial malleolar fractures. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(3):301-308