Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 3 • 2019: 289-295
« Go Back
Is there an association of hematopoietic stem cell and endothelial progenitor cell markers with maturation in forearm arterial repair?
Hematopoetik kök hücre ve endotelyal progenitör hücre belirteçleri ile önkolun arteriyel onarımındaki olgunlaşma arasında ilişki var mıdır?

İbrahim Karaman1, Ali Eray Günay2, Serap Doğan3, İbrahim Halil Kafadar1, Zehra Filiz Karaman3
1Departments of Orthopaedics and Traumatology, Erciyes University Medical Faculty, Kayseri, Turkey

2Department of Orthopaedics and Traumatology, Kayseri City Hospital, Kayseri, Turkey

3Departments of Radiology, Erciyes University Medical Faculty, Kayseri, Turkey

Objectives: This study aims to assess the effects of the hematopoietic stem cells and endothelial progenitor cells in peripheral blood and monocyte cluster of differentiation (CD) 34, CD133 and CD309 expression levels on maturation at the repair site in patients who underwent forearm arterial repair.
Patients and methods: This prospective study included 30 patients (23 males, 7 females; mean age 28.9±1.8 years; range, 18 to 49 years) with a well-defined cut at the wrist due to a stabbing injury but no comorbid condition who presented to the emergency department of our hospital between November 2014 and November 2017. Vascular patency was assessed by Doppler sonography in patients who underwent forearm arterial repair via micro-vascular techniques. The relationships between patency and hematopoietic stem and endothelial progenitor cell markers such as CD34, CD133 and CD309 were assessed by flow cytometry.
Results: The patients were divided into two groups according to presence of sufficient flow in the arteries repaired. The mean CD34 expression level was 72.09±3.00 in the group with maturation whereas it was 54.64±7.34 in the group without maturation, indicating a statistically significant difference (p<0.05). In addition, the likelihood of sufficient flow was increased by 1.075 per one unit increase in CD34 level. Resistive index values were significantly lower in the group with maturation and CD34 level was predictive for maturation of arterial repair.
Conclusion: In the present study, the findings demonstrated that high CD34 expression level has favorable effects on maturation after arterial repair.

Key words: A rterial r ecovery, c luster o f d ifferentiation 3 4, c luster of differentiation 133, cluster of differentiation 309, endothelial progenitor cell.

Amaç: Bu çalışmada, periferik kan ve monositlerdeki hematopoetik kök hücre ve endotelyal progenitör hücre farklılaşma yığılım molekülleri (CD) 34, CD133 ve CD309 ekspresyon düzeylerinin önkolun arteriyel onarımı yapılan hastalarda onarım sahasındaki olgunlaşma üzerindeki etkileri değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Bu prospektif çalışmaya elbileğinde saplanıcı bir yaralanmaya bağlı iyi tanımlanmış kesiği olup eşlik eden durumu olmayan, Kasım 2014 ve Kasım 2017 tarihleri arasında hastanemizin acil servisine başvuran 30 hasta (23 erkek, 7 kadın; ort. yaş 28.9±1.8 yıl; dağılım, 18-49 yıl) dahil edildi. Önkolda mikrovasküler tekniklerle arteriyel onarım yapılan hastaların vasküler açıklığı Doppler sonografi ile değerlendirildi. Açıklık ve CD34, CD133 ve CD309 gibi hematopoetik kök ve endotelyal progenitör hücre belirteçleri arasındaki ilişkiler akış sitometrisi ile değerlendirildi.
Bulgular: Hastalar tamir edilen arterlerde yeterli akım olup olmamasına göre iki gruba ayrıldı. Ortalama CD34 ekspresyon düzeyi olgunlaşma olan grupta 72.09±3.00 iken olgunlaşma olmayan grupta 54.64±7.34 idi ve bu, istatistiksel olarak anlamlı farklılığa işaret etti (p<0.05). Ek olarak, CD34 düzeyinde bir birim artış yeterli akış olasılığını 1.075 kat artırdı. Rezistif indeks değerleri olgunlaşma olan grupta anlamlı olarak daha düşük idi ve CD34 düzeyi arteriyel onarımın olgunlaşması için prediktif idi.
Sonuç: Bu çalışmada, bulgular yüksek CD34 ekspresyon düzeyinin arteriyel onarımdan sonra olgunlaşma üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösterdi.

Anahtar kelimeler: Arteriyel iyileşme, farklılaşma yığılım molekülleri 34, farklılaşma yığılım molekülleri 133, farklılaşma yığılım molekülleri 309, endotelyal progenitör hücre.

Karaman İ, Günay A E, Doğan S, Kafadar İ H, Karaman Z F. Is there an association of hematopoietic stem cell and endothelial progenitor cell markers with maturation in forearm arterial repair?. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(3):289-295