Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 3 • 2019: 275-281
« Go Back
Comparison of two-dimensional shear wave elastography and point shear wave elastography techniques with magnetic resonance findings in detection of patellar tendinopathy
Patellar tendinopatinin saptanmasında 2D-share wave elastografi ve point shear wave elastografi tekniklerinin manyetik rezonans bulguları ile karşılaştırılması

Işıl Yurdaışık
Department of Radiology, Istinye University Medical Park Gaziosmanpaşa Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: This study aims to evaluate the accuracy of point shear wave elastography (pSWE) and two-dimensional shear wave elastography (SWE) techniques in the diagnosis of patellar tendinopathy in comparison with magnetic resonance imaging (MRI).
Patients and methods: The study included 77 patients (32 males, 45 females; mean age 47.1±9.47 years; range, 33 to 65 years) referred to our clinic for MRI and diagnosed with patellar tendinopathy. Patients’ demographic data such as age and gender, and patellar tendon grades found on MRI, SWE and pSWE values were recorded.
Results: Patellar tendinopathies were found as grade I in 20, grade II in 37, and grade III in 20 patients. The mean SWE value was 83.83±34.27 kPa, while the mean pSWE value was 79.25±33.75 kPa. There was a strong correlation between SWE and pSWE values.
Conclusion: Shear wave elastography and pSWE techniques can be safely used as non-invasive and quantitative imaging modalities in detection of patellar tendinopathy. Our results indicated that SWE and pSWE were helpful to confirm stiffness of patellar tendon in patients with patellar tendinopathy.

Key words: lastography, m agnetic r esonance i maging, p atellar tendinopathy, point shear wave elastography, shear wave elastography.

Amaç: Bu çalışmada point shear wave elastografi (pSWE) ve iki boyutlu shear wave elastografi (SWE) tekniklerinin patellar tendinopati tanısında doğruluğu manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile karşılaştırılarak değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya MRG için kliniğimize sevk edilen ve patellar tendinopati tanısı konulan 77 hasta (32 erkek, 45 kadın; ort. yaş 47.1±9.47 yıl; dağılım, 33-65 yıl) dahil edildi. Hastaların yaş ve cinsiyet gibi demografik verileri ve MRG, SWE, pSWE’de bulunan patellar tendon evreleri kaydedildi.
Bulgular: Patellar tendinopatiler 20 hastada evre I, 37 hastada evre II ve 20 hastada evre III olarak bulundu. Ortalama SWE değeri 83.83±34.27 kPa iken ortalama pSWE değeri 79.25±33.75 kPa idi. SWE ve pSWE değerleri arasında güçlü bir ilişki vardı.
Sonuç: Makaslama dalgası elastografisi ve pSWE teknikleri patellar tendinopatinin saptanmasında invazif olmayan ve kantitatif görüntüleme yöntemleri olarak güvenle kullanılabilir. Bulgularımız SWE ve pSWE’nin patellar tendinopati bulunan hastalarda patellar tendonun sertliğini doğrulamada yardımcı olduğunu gösterdi.

Anahtar kelimeler: Elastografi, manyetik rezonans görüntüleme, patellar tendinopati, point share wave elastografi ve share wave elastografi.

Yurdaışık I. Comparison of two-dimensional shear wave elastography and point shear wave elastography techniques with magnetic resonance findings in detection of patellar tendinopathy. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(3):275-281