Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 3 • 2019: 246-251
« Go Back
Treatment of adult isolated ulnar diaphyseal fractures: A comparison of new-generation locked intramedullary nail and plate fixation
Erişkin izole ulna diyafiz kırıklarının tedavisi: Yeni nesil kilitli intramedüller çivi ve plak fiksasyonunun karşılaştırılması

Birkan Kibar1, Tuhan Kurtulmuş2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objectives: This study aims to compare the radiological and functional results of adult patients with isolated ulnar diaphyseal fractures treated with plate and new-generation locked intramedullary nail (IMN).
Patients and methods: The study included 57 patients (38 males, 19 females; mean age 39.1 years; range, 18 to 77 years) with isolated ulnar diaphyseal fractures treated with IMN or plate fixation between January 2008 and December 2017. Thirty patients (Plate group) were treated with plate fixation and 27 patients (IMN group) with IMN. Functional results were evaluated according to the Grace-Eversmann evaluation system and the disabilities of the arm, shoulder and hand (DASH) questionnaire.
Results: The mean union time was 12.8±1.2 weeks in the IMN group and 13.7±1.4 weeks in the plate group (p=0.092). The mean operation time was significantly shorter in the IMN group (30 minutes) than in the plate group (46 minutes; p<0.001). The mean DASH score was 7.0±4.5 in the IMN group and 7.7±8.6 in the plate group (p=0.766).
Conclusion: With similar union rates, functional results, and shorter operation times, locked IMNs are a suitable alternative to plate osteosynthesis in adult isolated ulnar diaphyseal fractures.

Key words: dult, i nternal f ixation, l ocked i ntramedullary n ail, plating, reduction, ulnar fracture.

Amaç: Bu çalışmada plak ve yeni nesil kilitli intramedüller çivi (İMÇ) ile tedavi edilen izole ulna diyafiz kırığı olan erişkin hastaların radyolojik ve fonksiyonel sonuçları karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya Ocak 2008 - Aralık 2017 tarihleri arasında İMÇ veya plak fiksasyonu ile tedavi edilen izole ulna diyafiz kırığı olan 57 hasta (38 erkek, 19 kadın; ort. yaş 39.1 yıl; dağılım, 18-77 yıl) dahil edildi. Otuz hasta (Plak grubu) plak fiksasyonu ve 27 hasta (İMÇ grubu) İMÇ ile tedavi edildi. Fonksiyonel sonuçlar Grace-Eversmann değerlendirme sistemi ve kol, omuz ve el sorunları (DASH) anketine göre değerlendirildi.
Bulgular: Ortalama kaynama süresi İMÇ grubunda 12.8±1.2 hafta ve plak grubunda 13.7±1.4 hafta idi (p=0.092). Ortalama ameliyat süresi İMÇ grubunda (30 dakika) plak grubundan (46 dakika; p<0.001) anlamlı derecede kısa idi. Ortalama DASH skoru İMÇ grubunda 7.0±4.5 ve plak grubunda 7.7±8.6 idi (p=0.766).
Sonuç: Benzer kaynama oranları, fonksiyonel sonuçlar ve daha kısa ameliyat süreleriyle kilitli İMǒler erişkin izole ulna diyafiz kırıklarında plak osteosentezine uygun bir alternatiftir.

Anahtar kelimeler: Erişkin, internal fiksasyon, kilitli intramedüller çivi, plaklama, redüksiyon, ulna kırığı.

Kibar B, Kurtulmuş T. Treatment of adult isolated ulnar diaphyseal fractures: A comparison of new-generation locked intramedullary nail and plate fixation. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(3):246-251