Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 3 • 2019: 217-223
« Go Back
Comparison of single event multilevel surgery and multiple surgical events in the lower extremities of children with spastic cerebral palsy
Spastik serebral palsili çocukların alt ekstremitelerinde tek aşamada çok seviyeli cerrahi ve çok aşamalı cerrahinin karşılaştırılması

Ahmet Aslan1, Sabri Kerem Diril2, Demir Demirci3, Hüseyin Yorgancıgil4
1Department of Orthopedics and Traumatology, Alanya Alaaddin Keykubat University, Faculty of Medicine, Antalya, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM, Istanbul, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Isparta City Hospital, Isparta, Turkey

4Department of Orthopedics and Traumatology, Private Isparta Hospital, Isparta, Turkey

Objectives: This study aims to compare patients treated with single event multilevel surgery (SEMS) and multiple surgical events (MSE) for disorders of the lower extremities due to cerebral palsy (CP).
Patients and methods: The study included 130 patients (74 males, 56 females; mean age 7.7±4 years; range, 4 to 13 years) who were retrospectively staged preoperatively and at the final follow-up with the Gross Motor Function Classification System (GMFCS). The patients were divided into two groups as group 1 (MSE) and group 2 (SEMS). Gross Motor Function Measure-88 (GMFM-88) was used as evaluation criteria and visual analog scale was used to measure family satisfaction.
Results: In the final follow-up, group 2 had better GMFM- 88 D and E scores (p=0.037 and p=0.045, respectively). Similarly, family satisfaction was better in group 2 (p=0.047). There was a difference between preoperative and final followup GMFCS stages (I, II, III) of all patients (21/53/56 and 53/49/28; respectively, p<0.001). A total of 3.8 (range, 2-7) operations were performed per child.
Conclusion: In this study, SEMS contributed significantly to movement, posture and independence of children with CP compared to MSE. Single event multilevel surgery also increased family satisfaction.

Key words: Cerebral palsy, single event multilevel surgery, spasticity.

Amaç: Bu çalışmada serebral palsi (SP)’ye bağlı alt ekstremite rahatsızlıkları için tek aşamada çok seviyeli cerrahi (TAÇSC) ve çok aşamalı cerrahi (ÇAC) ile tedavi edilen hastalar karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya geriye dönük olarak ameliyat öncesinde ve son takipte Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (KMFSS) ile evrelendirilen 130 hasta (74 erkek, 56 kız; ort. yaş 7.7±4 yıl; dağılım, 4-13 yıl) dahil edildi. Hastalar grup 1 (ÇAC) ve grup 2 (TAÇSC) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Değerlendirme ölçütü olarak Kaba Motor Fonksiyon Ölçütü-88 (KMFÖ-88) ve aile memnuniyetini ölçmek için Görsel Analog Ölçeği kullanıldı.
Bulgular: Son takipte grup 2’nin KMFÖ-88 D ve E skorları daha iyiydi (sırasıyla, p=0.037 ve p=0.045). Benzer şekilde, aile memnuniyeti grup 2’de daha iyiydi (p=0.047). Tüm hastaların ameliyat öncesi ve son takip KMFSS evreleri (I, II, III) arasında farklılık vardı (sırasıyla, 21/53/56 ve 53/49/28; p<0.001). Çocuk başına toplam 3.8 (dağılım, 2-7) ameliyat yapıldı.
Sonuç: Bu çalışmada, TAÇSC SP’li çocukların hareket, postür ve bağımsızlığı açısından ÇAC’ye göre anlamlı katkı sağladı. Tek aşamada çok seviyeli cerrahi aile memnuniyetini de artırdı.

Anahtar kelimeler: Serebral palsi, tek aşamada çok seviyeli cerrahi, spastisite.

Aslan A, Diril S K, Demirci D, Yorgancıgil H. Comparison of single event multilevel surgery and multiple surgical events in the lower extremities of children with spastic cerebral palsy. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(3):217-223