Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 3 • 2019: 212-216
« Go Back
Median nerve and carpal tunnel volume changes after two different surgical methods: A comparative magnetic resonance imaging study of mini-open and endoscopic carpal tunnel release
Farklı iki cerrahi yöntem sonrası median sinir ve karpal tünel hacim değişimleri: Mini açık ve endoskopik karpal tünel gevşetmenin karşılaştırmalı manyetik rezonans görüntüleme çalışması

Nazmi Bülent Alp1, Gökhan Akdağ2, Aslı Ceren Macunluoğlu3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul Bahçelievler State Hospital, Istanbul, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Beylikdüzü State Hospital, Istanbul, Turkey

3Department of Biostatistics, Uludağ University, Institute of Health Sciences, Bursa, Turkey

Objectives: This study aims to compare endoscopic carpal tunnel release versus mini-open carpal tunnel release regarding volume changes in the carpal tunnel and median nerve by magnetic resonance imaging (MRI).
Patients and methods: The study included 17 wrists of 13 patients (1 male, 12 females; mean age 55 years; range, 51 to 64 years) who were diagnosed with carpal syndrome. Ten wrists underwent mini-open carpal tunnel release, while seven wrists underwent uni-portal endoscopic carpal tunnel release. Carpal tunnel and median nerve volumetric changes were evaluated by MRI pre- and postoperatively.
Results: Surgical section of transverse carpal ligament significantly increased the postoperative volume of the carpal tunnel and median nerve compared to preoperative (p<0.05). However, the endoscopic and mini-open carpal tunnel techniques had no superiority over one another regarding volume expansion (p>0.05).
Conclusion: Both methods can be preferred to release the transverse carpal ligament in patients with idiopathic carpal tunnel syndrome. The surgeon should decide on which method to use considering the advantages and disadvantages reported in the literature.

Key words: Carpal tunnel syndrome, carpal tunnel volume, endoscopic release, median nerve volume, transverse carpal ligament, volume expansion.

Amaç: Bu çalışmada, endoskopik karpal tünel gevşetmeye karşı mini açık karpal tünel gevşetme karpal tünel ve median sinir hacim değişimleri açısından manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya karpal tünel sendromu tanısı konulmuş 13 hastanın (1 erkek, 12 kadın; ort. yaş 55 yıl; dağılım, 51-64 yıl) 17 elbileği dahil edildi. On elbileğine mini açık karpal tünel gevşetme, yedi elbileğine ise tek portal endoskopik karpal tünel gevşetme uygulandı. Karpal tünel ve median sinir hacim değişimleri ameliyat öncesi ve sonrası MRG ile değerlendirildi.
Bulgular: Transvers karpal ligamanın cerrahi olarak kesilmesi ameliyat sonrası karpal tünel ve median sinir hacmini ameliyat öncesine göre anlamlı derecede artırdı (p<0.05). Ancak endoskopik ve mini açık karpal tünel tekniklerinin hacim genişlemesi açısından birbirlerine herhangi bir üstünlüğü yoktu (p>0.05).
Sonuç: İdiyopatik karpal tünel sendromlu hastalarda transvers karpal ligamanın gevşetilmesi için her iki yöntem tercih edilebilir. Hangi yöntemin kullanılacağına cerrah literatürde bildirilen avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurarak karar vermelidir.

Anahtar kelimeler: Karpal tünel sendromu, karpal tünel hacmi, endoskopik gevşetme, median sinir hacmi, transvers karpal ligaman, hacim genişlemesi.

Alp N B, Akdağ G, Macunluoğlu A C. Median nerve and carpal tunnel volume changes after two different surgical methods: A comparative magnetic resonance imaging study of mini-open and endoscopic carpal tunnel release. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(3):212-216