Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 3 • 2019: 193-200
« Go Back
Medial düğümlü veya düğümsüz transosseöz eşdeğeri rotator manşet onarımlarının erken klinik sonuçları ve tekrar yırtık oranlarının karşılaştırılması
Comparison of early clinical results and re-tear rates of transosseous-equivalent rotator cuff repairs with or without medial knots

Tahsin Gürpınar1, Barış Polat2, Saltuk Buğra Tekin1, Ayşe Esin Polat3, Engin Çarkçı1, Yusuf Öztürkmen1
1Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2Department of Orthopaedics and Traumatology, University of Kyrenia, Faculty of Medicine, Kyrenia, Cyprus

3Department of Orthopaedics and Traumatology, Dr. Akçiçek State Hospital, Kyrenia, Cyprus

Amaç: Bu çalışmada, tam kat orta ile büyük boyutlu rotator manşet yırtığı olan hastalar için yaygın olarak kullanılan iki transosseöz eşdeğeri artroskopik rotator manşet onarımı tekniği olan düğümsüz ve medial düğümlü dikiş köprüsünün klinik sonuçları ve onarım bütünlüğü karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya manşet yırtığı olan 121 hasta (55 erkek, 66 kadın; ort. yaş 56.7±7.3 yıl; dağılım, 39-72 yıl) dahil edildi. Toplamda 64 omuz konvansiyonel medial düğümlü dikiş köprüsü tekniği (grup A) ve 57 omuz düğümsüz dikiş köprüsü tekniği (grup B) kullanılarak ameliyat edildi. Constant skoru, görsel analog ölçeği (GAÖ) ve aktif öne fleksiyon açısı ameliyat öncesinde ve ameliyattan minimum 12 ay sonra değerlendirildi. Ameliyat sonrası rotator manşet bütünlüğü ortalama 19±4.7 ay sonra manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirildi.
Bulgular: Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi değeri ve sagital MRG’de yırtığın ön-arka genişliği bakımından gruplar arasında anlamlı farklılık gözlenmedi. Ameliyat sonrası ortalama Constant skoru grup A’da 32.3±8.5 puandan 84±11.6 puana ve grup B’de 31.3±9.3 puandan 86.4±8.7 puana yükselirken (p<0.001) ortalama GAÖ skoru grup A’da 6.0±1.0’dan 1.3±1.2’ye, grup B’de 6.4±1.0’dan 1.0±0.8’e düştü (p<0.001). Kontrol MRG’lere göre, tekrar yırtık oranı grup A’da %10.9 (n=7) ve grup B’de %8.8 (n=5) idi. Gruplar arasında ne klinik skorlarda ne de tekrar yırtık oranlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05).
Sonuç: Medial düğümlü tekniğe kıyasla daha az zaman alan ve daha basit olan düğümsüz teknik, ameliyattan en az bir yıl sonra benzer tatmin edici sonuçlar sağlar.

Anahtar kelimeler: Çift sıra, düğümsüz dikiş köprüsü, medial düğümlü dikiş köprüsü, rotator manşet onarımı, transosseöz eşdeğeri onarım.

Objectives: This study aims to compare the clinical results and repair integrity of two of the commonly used transosseousequivalent arthroscopic rotator cuff repair techniques, which are the knotless and the medial knotted suture bridge, for patients with full-thickness medium to large-sized rotator cuff tears.
Patients and methods: The study included 121 patients (55 males, 66 females; mean age 56.7±7.3 years; range, 39 to 72 years) with cuff tears. In total, 64 shoulders were operated on using the conventional medial knotted suture bridge technique (group A) and 57 shoulders were operated on using the knotless suture bridge technique (group B). The Constant score, visual analog scale (VAS) and active forward flexion angle were assessed preoperatively and after a minimum of 12 months postoperatively. Postoperative rotator cuff integrity was evaluated by magnetic resonance imaging (MRI) after a mean of 19±4.7 months.
Results: There were no significant differences between the groups in terms of age, gender, body mass index, and anteroposterior extension of the tear on the sagittal MRIs. Postoperatively, the mean Constant score increased from 32.3±8.5 points to 84±11.6 points in group A and from 31.3±9.3 points to 86.4±8.7 points in group B (p<0.001), while the mean VAS score decreased from 6.0±1.0 to 1.3±1.2 in group A and from 6.4±1.0 to 1.0±0.8 in group B (p<0.001). According to the control MRIs, the re-tear rate was 10.9% (n=7) in group A and 8.8% (n=5) in group B. No statistically significant difference was found in either the clinical scores or re-tear rates between the groups (p>0.05).
Conclusion: In comparison to the medial knotted technique, less time-consuming and simpler knotless technique provides similar satisfactory outcomes after a minimum of one year postoperatively.

Key words: Double-row, knotless suture bridge, medial knotted suture bridge, rotator cuff repair, transosseous-equivalent repair.

Gürpınar T, Polat B, Tekin S B, Polat A E, Çarkçı E, Öztürkmen Y. Comparison of early clinical results and re-tear rates of transosseous-equivalent rotator cuff repairs with or without medial knots. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(3):193-200